PERSONUPPGIFTSPOLICY

På den här sidan kan du läsa om vår personuppgiftspolicy som beskriver hur GOYOGI ("www.goyogi.se", "oss", "vår", "vi") samlar in och behandlar uppgifter om dig. 

För att handla hos GOYOGI måste du lämna minst följande uppgifter:

– Namn
– Adress
– E-postadress
– Telefon-/mobilnummer

Personuppgiftspolicyn gäller både för personuppgifter som du lämnar till oss och uppgifter som vi samlar in via GOYOGIs hemsida, www.goyogi.se, ("Hemsidan").

GOYOGI är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Om du vill kontakta Just Golf kan du göra det med hjälp av följande kontaktinformation:

GOYOGI
Mindevej 2
3060 Espergærde (kun kontor)
Danmark
CVR 38584340
Mail: support@goyogi.dk
Tel: (+45) 20271745

Här nedan hittar du de personuppgifter som vi samlar in. Vi beskriver dessutom ändamålet med insamlingen och de rättsliga grunderna för behandlingen. 

När du besöker www.goyogi.se samlar vi automatiskt in uppgifter om dig och din användning av Hemsidan. Vi registrerar bland annat vilken typ av webbläsare som du använder, vilka ord du söker på, din IP-adress, härunder även din nätverksplats och information om din dator.

Insamlingen har inget annat ändamål än att optimera användarupplevelsen och funktionerna på www.goyogi.se och vi använder även informationen för att målinrikta vår marknadsföring i diverse kanaler, exempelvis Google Adwords. Det hjälper oss att erbjuda våra användare ett så relevant innehåll som möjligt. De rättsliga grunderna för behandlingen är EU:s dataskyddsförordning, artikel 6.1 f.

När du köper en produkt eller kommunicerar med oss på www.goyogi.se, samlar vi in de uppgifter som du själv lämnar. Det kan vara namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningssätt, uppgifter om vilka produkter du köper och eventuellt har returnerat, leveransönskemål samt uppgift om den IP-adress varifrån beställningen har gjorts.

Ändamålet är att leverera de produkter som du har beställt och i övrigt uppfylla vårt avtal med dig, härunder för att kunna administrera dina rättigheter till att returnera och reklamera. Vi kan också behandla uppgifter om dina köp för att följa gällande lagkrav, härunder för bokförings- och räkenskapsändamål. Vid köp samlas IP-adressen in för ändamålet att förhindra bedrägerier. De rättsliga grunderna för behandlingen är EU:s dataskyddsförordning, artikel 6.1 b, c och f.

Nyhetsbrev

Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev samlar vi in uppgifter om ditt namn, din e-postadress och eventuellt ditt mobilnummer. Ändamålet för detta är att vi ska kunna leverera nyhetsbrevet till dig. De rättsliga grunderna för behandlingen är EU:s dataskyddsförordning, artikel 6.1 f.

Mottagare av personuppgifter

Uppgifterna om ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer samt ditt ordernummer och specifika leveransönskemål lämnas ut till den transportör som levererar de köpta varorna till dig. Vid köp av varor som inte finns i lager, kan de nämnda uppgifterna lämnas ut till tillverkaren eller säljaren av den aktuella varan som i så fall kommer att stå för leveransen.

Uppgifter kan tillhandahållas till externa samarbetspartner som behandlar uppgifterna för vår räkning. Samarbetspartnerna får inte använda uppgifterna för annat ändamål än att uppfylla avtalet med oss och måste behandla uppgifterna som konfidentiella.

Dina rättigheter

Du har vid alla tidpunkter rätt att begära att få veta vilka uppgifter som vi har registrerade om dig, för vilket ändamål, vem som har mottagit dem samt varifrån uppgifterna kommer.

Du kan få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig, om du så önskar. Du kan begära ut uppgifterna genom att skicka en skriftlig begäran därom till support@goyogi.dk. I samband med detta kan vi komma att be dig om dokumentation som visar att du är den person som du utger dig för att vara.

Rätt till rättelse

Om vi har oriktiga personuppgifter om dig kommer vi att rätta dem. Om du har upptäckt fel i de uppgifter som vi har registrerat om dig ber vi dig att kontakta oss skriftligen, varefter vi kommer att korrigera uppgifterna om dig.

Rätt till radering

Det kan uppstå situationer där du har rätt till att vi raderar alla eller delar av dina personuppgifter. Detta kan dock inte ske om dina uppgifter är nödvändiga för oss, till exempel för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Rätt till begränsning av behandling  

Det kan även uppstå situationer då du har rätt till att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad till att bestå av endast lagring. Detta kan vara fallet om du till exempel anser att uppgifterna är felaktiga.

Rätt till dataportabilitet

I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter tillhandahållna i ett strukturerat format som gör det möjligt för dig att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att göra invändningar

Du kan alltid invända mot vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Om din personliga situation gör det nödvändigt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, har du också alltid rätt att göra det.

Rätt till att återkalla samtycke

Du har vid alla tidpunkter rätt att återkalla ett samtycke som du har gett oss för behandling av personuppgifter. Om du vill återkalla ditt samtycke, ber vi dig att kontakta oss på support@goyogi.dk.

Rätt att lämna in ett klagomål

Du har vid alla tidpunkter rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm över vår behandling av dina personuppgifter. Du kan också skicka ditt klagomål via e-post till datainspektionen@datainspektionen.se.

Radering av personuppgifter

Uppgifter som samlas in i samband med att du registrerar dig för vårt nyhetsbrev raderas om ditt samtycke till nyhetsbrevet återkallas, om vi inte har annan grund för behandling av uppgifterna.

Säkerhet

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder så att personuppgifter inte genom olyckshändelse eller utan tillåtelse ska kunna förstöras, gå förlorade, ändras eller skadas eller kunna röjas för obehöriga eller missbrukas.

Endast medarbetare som har ett faktiskt behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.

Kontaktuppgifter

GOYOGI är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in via Hemsidan. Om du har frågor eller kommentarer om den här personuppgiftspolicyn eller vill tillämpa någon eller flera av dina rättigheter, ber vi dig att kontakta:

GOYOGI
Mindevej 2
3060 Espergærde (kun kontor)
Danmark
CVR 38584340
Mail: support@goyogi.dk
Tel: (+45) 20271745

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Om vi gör ändringar i personuppgiftspolicyn kommer vi att underrätta dig om detta vid ditt nästa besök på Hemsidan.